Versie 1.0 juli 2021

Algemene Voorwaarden Amplio360


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten en contracten tussen Amplio360, gevestigd te Dordrecht, enerzijds en Opdrachtgever anderzijds.

1.2 Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Gegevens verstrekt door Amplio360 zijn zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig, zij binden Amplio360 niet.

2.2 Aanbiedingen en offertes van Amplio360 zijn steeds geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 Aanbiedingen en offertes van Amplio360 hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij in de offerte anders is vermeld.

2.4 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Partijen. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Partijen, dan wel uit het feit dat Partijen uitvoering geven aan de overeenkomst.

2.5 Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten dragen een vertrouwelijk karakter. Partijen zijn niet gerechtigd derden in kennis te stellen van de inhoud ervan.

2.6 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.7 Indien in een aanbieding, offerte of overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 3. Dienstverlening

3.1 Dienstverlening door Amplio360 omvat de in de overeenkomst beschreven diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Amplio360 en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2 De Opdrachtgever verstrekt Amplio360 kosteloos en tijdig alle informatie die Amplio360 nodig heeft voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie.

3.3 De Opdrachtgever verleent de medewerkers of aangesloten servicepartners van Amplio360 toegang tot zijn organisatie indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is.

3.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Amplio360 steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3.5 Ingeval door nieuwe wet- en/of regelgeving op Amplio360 extra verplichtingen komen te rusten met betrekking tot de dienstverlening, is Amplio360 gerechtigd deze wijzigingen ten behoeve van de Opdrachtgever door te voeren en de daaruit ontstane extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 4. Uitvoering en planning

4.1 Opdrachten worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijnen. In geval van dreigende overschrijding van een termijn, zullen partijen direct met elkaar overleggen.

4.2 Amplio360 zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

4.3 Alle in een offerte genoemde tijdsplanningen veronderstellen een tijdige opdrachtenacceptatie door Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt dat een niet tijdige acceptatie het overeengekomen of verwachte tijdstip van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden of prestaties, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kan beïnvloeden.

4.4 Alle door Amplio360 genoemde termijnen en planningen zijn vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Amplio360 bekend waren en zijn.

Artikel 5. Wijzigingen en meerwerk

5.1 Indien Amplio360 op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever aan Amplio360 worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Amplio360. Amplio360 is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiïng van de werkzaamheden of prestaties, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kunnen worden beïnvloed.

Artikel 6. Facturering, betaling en annulering

6.1 Betaling door de Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening direct te geschieden of anders binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Amplio360 daartoe aanleiding geeft, is Amplio360 gerechtigd van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien betaling zijdens de Opdrachtgever uitblijft, is Amplio360 voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

6.4 Indien Opdrachtgever de verstrekte opdracht of getekende offerte annuleert is hij de volgende annuleringskosten in percentages van de desbetreffende dienst(en) van Amplio360 in de getekende offerte vermelde bedrag verschuldigd.

▪ 7 dagen tot de geplande afspraak 100% van geoffreerde bedrag

▪ 14 dagen tot 7 dagen voor de geplande afspraak 60% van geoffreerde bedrag

▪ Meer dan 14 dagen voor de geplande afspraak 35% van geoffreerde bedrag

Indien een Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van diensten geleverd door derden als leverancier van Amplio360, verschuldigd de annuleringskosten die Amplio360 aan deze derden verschuldigd zal zijn, indien deze annuleringskosten afwijken van Amplio360 annuleringskosten. De reeds gemaakte kosten bij een gedeeltelijke annulering zijn voor rekening van opdrachtgever. Gehele of gedeeltelijke annulering van een verstrekte opdracht of getekende offerte door de opdrachtgever dient per email aan Amplio360 te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van deze email door Amplio360.

6.5 In het geval van een no-show is Opdrachtgever 100% van het geoffreerde bedrag verschuldigd aan Amplio360.

Artikel 7. Voorbehoud van eigendom en rechten

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen berusten uitsluitend bij Amplio360 of diens licentienemers, subcontractors. servicepartners of leveranciers.

7.2 De terbeschikkingstelling of openbaarmaking van de intellectuele eigendommen en/of ter beschikking gestelde materialen aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Amplio360. Onder derden worden verstaan personen of instanties die geen betrokkenheid hebben bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst

8.1 Partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
  • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
  • de wederpartij tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij de tekortkoming,
    gezien haar aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
  • de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  • de zeggenschap over of de beslissende stem in de Wederpartij bij een derde komt te berusten.

Beëindiging van de overeenkomst laat de post-contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en de betreffende overeenkomst onverlet.

8.2 Indien één der Partijen toerekenbaar te kortschiet bij de uitvoering van de overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst een maand na ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de ene Partij nog steeds toerekenbaar tekortschiet.

8.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Amplio360 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemerschap uitvoeren. Op Amplio360 zal te allen tijde, en onder alle omstandigheden, slechts een inspanningsverplichting rusten.

9.2 Ten alle tijde geldt dat Opdrachtgever eindverantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Loonsancties / boetes kunnen nimmer worden verhaald op Amplio360.

9.3 Ingeval van een overeenkomst welke inhoudt de outplacement en re-integratie van werknemers van Opdrachtgever, is het uitblijven van resultaat nimmer verwijtbaar aan Amplio360.

9.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de overeenkomst door Amplio360 is Amplio360 uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. een vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.

9.5 Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever aansprakelijk voor vergoeding van gederfde inkomsten, d.w.z. een vergoeding van de waarde van de overeengekomen prestaties welke door het verzuim van Opdrachtgever niet of gedeeltelijk zijn gerealiseerd.

9.6 Amplio360 is nimmer aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde externe onafhankelijke specialisten.

Artikel 10. Klachten

10.1 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Amplio360 B.V. handelend onder de naam Amplio360 is alleen Nederlands recht van toepassing. Klachten van de opdrachtgever aan het adres van Amplio360 B.V. worden behandeld op basis van de klachtenregeling, die op afroep beschikbaar is, die voorziet in een klachtenfunctionaris en die tevens voorziet in een bindend adviesprocedure voor het geval de opdrachtgever zich niet met het oordeel van de klachtenfunctionaris kan verenigen. Voor zover geschillen niet via voornoemde procedures worden beslecht, kunnen zij uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Middelburg.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Partijen zullen gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan geheimhouding betrachten ten aanzien van de bedrijfsaangelegenheden van wederpartij. Zij zullen geen aspecten van hun relatie ter kennis van derden brengen.

11.2 Amplio360 zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 12. Privacy

12.1 Privacybescherming zal geschieden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De medewerkers van Amplio360 behandelen alle informatie over individuele werknemers/cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met Opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en dragen er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Amplio360 zorgt dat slechts die gegevens geregistreerd worden, die noodzakelijk zijn om juist, tijdig en volledig de met de werkgever gesloten overeenkomsten uit te voeren. In de registratie worden dus niet meer gegevens opgenomen dan voor het doel van de registratie noodzakelijk is. Amplio360 draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd. Amplio360 is er mee bekend dat de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens over individuen persoonsgegevens zijn in de wet van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) is bepaald. Het vastleggen van (medische) persoonsgegevens in verband met ziekteverzuim en re-integratie is conform de KNMG-code “ gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie (2007)

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Middelburg, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 14. Slotbepaling

Indien 1 of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mocht zijn met de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een wel toelaatbare vergelijkbare bepaling.