Klachten procedure

Onderstaande procedure is afgeleid van het klachtenreglement van Amplio360 B.V. handelen onder de naam van Amplio360.

▪ Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Amplio360 worden ingediend.

▪ De klager dient uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging van de ingediende klacht  
   ontvangen te hebben.

▪ De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en of
   uitlating betreft die langer dan een maand voor indiening van de klacht heeft 
   plaatsgevonden.

▪ De klachtafhandeling vindt plaats een klachtenbehandelaar die door de directie van Amplio360 is aangewezen.

▪ Indien de klager dit wenst kan deze gehoord worden om de klacht toe te lichten. De
  klager wordt altijd gehoord.

▪ De klacht dient binnen een periode van 30 dagen na indiening van de klacht te worden
  afgehandeld.

▪ De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het
  onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verder maatregelen die naar aanleiding
  van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden genomen.

Uitzonderingen en bijzonderheden in het klachtenreglement:

▪ Onvrede over een advies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten (de klacht is dan niet ontvankelijk). Hiervoor kan een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd worden.

▪ Vragen en opmerkingen over een factuur.

Het volledige klachtenreglement is op te vragen per e-mail: info@amplio360.nl